در گرانمایه محمد کرمانی

دُر گرانمایه – «روزی بهتر» با محوریت خانواده-قسمت چهاردهم

برنامه دُر گرانمایه شبکه قرآن  - مدیریت موثر وقت - روزی بهتر با محوریت خانواده  - بخش چهاردهم- شبکه قرآن مدیریت زمان تکنیک هایی است که نیازمند استمرار در عمل دارد تا بهبود را مشاهده کنیم. محمد کرمانی در شبکه قرآن با برنامه دُر گرانمایه نکات و راهکار های مدیریت وقت     برنامه دُر گرانمایه برنامه ای است که در مورد تکنیک های کاربردی مدیریت وقت در زندگی روزمره میگوید و برای زندگی بهتر طراحی شده است این فیلم کوتاه از شبکه قرآن پخش شده است. دکتر محمد کرمانی به بهره گیری از تکنیک های مدیریت موثر زمان (دُر گرانمایه و مدیریت وقت) در زندگی با محوریت خانواده پرداخته است. دکتر کرمانی کتابی به نام مدیریت زمان تالیف کرده است که در این فیلم کوتاه برخی از این تکنیک ها معرفی میشود. بخش دهم  در این پست تقدیم شما می شود.
در گرانمایه محمد کرمانی

دُر گرانمایه – «روزی بهتر» با محوریت خانواده-قسمت ششم

دُر گرانمایه و مدیریت وقت  - روزی بهتر با محوریت خانواده  - بخش ششم  - شبکه قرآن

محمد کرمانی در شبکه قرآن با برنامه دُر گرانمایه

نکات و راهکار های مدیریت موثر وقت    

دُر گرانمایه برنامه ای است که در مورد تکنیک های کاربردی مدیریت زمان در زندگی روزمره میگوید و برای زندگی بهتر طراحی شده است

این فیلم کوتاه از شبکه قرآن پخش شده است. دکتر محمد کرمانی به بهره گیری از تکنیک های مدیریت موثر زمان (دُر گرانمایه و مدیریت وقت) در زندگی با محوریت خانواده پرداخته است.

دکتر کرمانی کتابی به نام مدیریت زمان تالیف کرده است که در این فیلم کوتاه برخی از این تکنیک ها معرفی میشود. بخش ششم  در این پست تقدیم شما می شود.