• null

    کتاب اطلس قرآن

    اماکن، اقوام و اعلام مجموعه‌ای موثق از اطلاعات قرآنی شامل نقشه‌ها، جداول و تصاویر

کتاب اطلس قرآن

این کتاب دربرگیرنده بیش از هزار آیه از قرآن کریم به همراه نقشه ها، جدول ها، تصویرها و توضیحات روشنگری درباره اماکن، اقوام و نام های مذکور در قرآن کریم است. برای افزایش اثربخشی این اطلس، جدول هایی حاوی دفعات تکرار هر موضوع در قرآن، به علاوه نام سوره ها و آیاتی مرتبط با آن آمده است به نحوی که تصور روشن و تصویر بسیار شافی از موقعیت اجتماعی – تاریخی و جغرافیایی و فضای فرهنگی حاکم بر هر یک از موضوعات مندرج را در ذهن و اندیشه خواننده مسلمان، متبادر می نماید.